1. Загальні положення
Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Одержувачем ТОВ «Фаст Лейн Груп» (далі-Одержувач).
1.1. Одержувач здійснює своєю діяльність із суворим дотриманням прав та свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі слідує меті захисту прав людини на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2. Дана політика Одержувача щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Одержувач може отримати про відвідувачів веб-сайту httpsː//flg.one/.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України);
2.3. Веб-сайт- сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для електронних-обчислювальної техніки і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою httpsː//flg.one/;
2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, які містяться в базах та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;
2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних без використання додаткової інформації;
2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Одержувач - державний орган, орган місцевої влади, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача веб-сайту httpsː//flg.one/ та здатна конкретно ідентифікувати його особу;
2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту httpsː//flg.one/;
2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в ЗМІ, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
2.13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення їх змісту в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Одержувач може обробляти наступні персональні дані Користувача:
3.1. Прізвище ім'я по батькові;
3.2. Номер телефону;
3.3. Адреса електронної пошти;
3.4. Крім того на веб-сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет - статистики.
3.5. Перераховані вище дані далі по тексту об'єднані загальним поняттям «Персональні дані».

4. Цілі обробки персональних даних
4.1. Мета обробки персональних даних Користувача - укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті httpsː//flg.one/; уточнення деталей замовлення послуг.
4.2. Також Одержувач має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції, різні події. Користувач завжди вправі та має технічну можливість відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, шляхом направлення Одержувачу листа на адресу електронної пошти request@flg.one з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії користувачів на веб-сайті, з метою поліпшення якості веб-сайту та його змісту (контенту).

5. Правові підстави обробки персональних даних
5.1. Одержувач обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті httpsː//flg.one/.
Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Одержувачу, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
5.2. Одержувач обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуванні браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.
6.1. Одержувач забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноваженими особами.
6.2. Персональні дані Користувача ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків виконання вимог чинного законодавства України.
6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Одержувачу повідомлення на адресу електронної пошти Одержувача request@flg.one з позначкою «Актуалізація персональних даних».
6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Одержувачу повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу request@flg.one з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних
7.1. Одержувач до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Інші положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Одержувача за допомогою електронної пошти request@flg.one.
8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Одержувачем. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://flg.one/privacy-policy

Політика щодо обробки персональних даних